محصولات

محصولات تولیدی  شامل  تیرچه کرومیت بتنی – بلوک سیمانی سبک – بتن آماده و ویژه